cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه
شنبه 5 اسفند 1396
جلسه دفاعیه پروژه" بررسی پارامتر های زیستی و برآورد ذخایر کیلکا ماهیا ن در سواحل ایرانی دریای خزر " توسط آقای مهندس جانباز در سالن جلسات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکواوژی دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه" بررسی پارامتر های زیستی و برآورد ذخایر کیلکا ماهیا ن در سواحل ایرانی دریای خزر " توسط آقای مهندس جانباز ساعت30/13 شنبه28/11/96 در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.

چکیده:

در این تحقیق تغییرات صید، صید در واحد تلاش ، ساختار سنی صید ، پارامترهای رشد، نسبت های جنسی، تخمریزی و میزان زیتوده کیلکای معمولی و سقف قابل برداشت این ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر بررسی و تحلیل وضعیت شد. نمونه برداری ازکیلکا ماهیان در مناطق تجاری صید واقع در سه بندر صیادی بابلسرو امیر آباد درمازندران و بندر انزلی درگیلان انجام شد. میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1394 معادل 21553 تن بوده که با 4 در صد افزایش به 22428 تن در سال 1395 رسیده است. صید در شب هر شناور طی سالهای مذکور بترتیب معادل 6/2 و 7/2 تن بازاء هر شناور در شب بوده است. در تمام ماههای سال کیلکای معمولی گونه غالب در صید با فراوانی معادل 98 درصد را تشکیل میدهد. میانگین طول چنگالی (± انحراف معیار) ماهی کیلکای معمولی در مجموع نر و ماده 6/9±0/103 میلیمترمحاسبه شد و حداقل و حداکثر طول چنگالی بترتیب 5/67 و 5/137 میلیمتر بوده و جمعیت غالب ( با 82 درصد فراوانی) به گروههای طولی 5/112-5/92 میلیمتر تعلق داشت. میانگین ضریب چاقی این گونه در این سالها 10/0± 38/1 برآوردشد. بر اساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه بین میانگین ضریب چاقی در سالهای 95-1394 اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد (P>0.05). فراوانی سنی این گونه در سالهای مورد بررسی دارای تغییرات قابل ملاحظه ای نبوده و ماهیان با گروه سنی3 و 4 سال بترتیب با 5/78 و 8/76 درصد بیشترین فراوانی را داشته اند. معادله رشد کیلکای معمولی به صورت برآورد شد. ضریب مرگ و میر طبیعی (M) 506/0 در سال بود. ضریب مرگ و میر صیادی (F) و ضریب مرگ و میر کل (Z) به ترتیب معادل 753/0 و 259/1 در سال برآورد شد. نرخ بهره برداری (Exploitation rate) در سالهای مورد مطالعه مقادیری برابر 6/0 داشت.

                 تور قیفی مستقر بر شناورهای صیادی کیلکا ( بندر بابلسر)

میزان ذخایر ماهی کیلکای معمولی در سالهای بهره برداری 1394 و 1395 به ترتیب حدود 86401 و 71671 تن بود و در این سالها بترتیب ماهیان 2 و 3 ساله این ماهی بیشترین میزان ذخایر را داشتند (بترتیب 29025 و24632 تن) و کمترین ذخایر مربوط به ماهیان 6 ساله بترتیب با مقادیر 772 و 355 تن تعلق داشت. میزان زیتوده مولدین این گونه به ترتیب برابر 37132 و 34390 تن بود. نسبت زیتوده مولدین به کل نیز به ترتیب 43 و 48 در صد بود . میزان صید بیولوژیک قابل قبول (ABC=Acceptable Biological Catch) ماهی کیلکای معمولی با رویکرد احتیاطی 18400 تن برآورد شد. میزان صید این گونه در سواحل ایران در ده سال اخیر بطور میانگین بیش از 21000 تن بوده است و در واقع سطح مطلوب برداشت از ذخایر رعایت نشده است. باید به این اصول توجه داشت که در بهره برداری از یک ذخیره ، استحصال بیش از اندازه محصول قابل برداشت سبب نابودی ذخیره در دراز مدت خواهد شد.

 


تعداد بازديد:1053
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co