cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی
يک شنبه 15 بهمن 1396
جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی با عنوان"بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن)در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد)" در سالن کنفرانس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شد..

جلسه دفاعیه پروژه" بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن)در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلارآباد)" توسط اقای مهندس نصراله تبارساعت 9 یکشنبه15/11/96 در سالن جلسات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید.

 

چکیده

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به منابع پروتئینی و همچنین محدودیت هایی از قبیل زمین و آب های شیرین جهت شرب و کشاورزی، متخصصین علوم آبزی پروری را بر آن داشته که محیط های پرورشی گونه های آبزی را به محیط های محصور دریائی انتقال دهند که می توان بعنوان بهترین راه حل برای افزایش سریع تولید باشد. در چنین شرایطی بهره‌برداری مناسب از محیط های دریایی بدون بررسی‌های علمی و تحقیقاتی، میسر نمی‌باشد. از آنجاییکه مناطق حوزه جنوبی دریای خزر از مناطق حساس و زیستگاه بسیاری از ماهیان اقتصادی می‌باشد و با توجه به اینکه این مناطق تحت تاثیر عوامل زیست محیطی می‌باشند بررسی و اندازه‌گیری‌ پارامتر های کیفی آب در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین بررسی و اندازه‌گیری‌های مختلف پارامتر های کیفی آب در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه تعداد 3 ایستگاه شامل ایستگاه اول در محل استقرار قفس ، ایستگاه دوم در قسمت غربی به فاصله 500 متر از قفس و ایستگاه سوم در قسمت شرقی به فاصله 50 متر از قفس در منطقه کلارآباد انتخاب شد. در این بررسی، خصوصیات فیزیکیو شیمیائی آب در طی چهار فصل مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی های بعمل آمده ، دمای آب سطحی در این منطقه از 11 در زمستان تا 30 درجه سانتی گراد در تابستان در نوسان بوده است. کمترین دامنه تغییرات دمای آب مربوط به عمق 20 متر ( 50/9 درجه سانتی گراد) بوده است. میانگین سالانه شفافیت آب برابر 50/4 متر برآورد گردیده است. دامنه تغییرات pH به میزان 13/8 حداقل وحداکثر 78/8 درفصل پاییز بوده است. بیشترین میزان اکسیژن محلول در طول سال در لایه سطحی به میزان 37/10 میلی گرم در لیتر و کمترین آن مربوط به عمق 20 متر به میزان 64/6 میلی گرم در لیتر است. حداقل غلظت فرم معدنی نیتروژن شامل نیتریت، نیترات وآمونیوم به میزان 26/0، 02/19 و 00/1 میکروگرم برلیتر و حداکثر07/3، 67/75 و 3/49 بوده است. روند غلظت ازت کل در طی تحقیقات حاضرمقادیر حداکثر را فصل زمستان درایستگاه شرقی و حداقل را فصل پاییزدرایستگاه مرکزی نشان می دهد. همچنین غلظت مواد مغذی علاوه بر روند افزایشی از منطقه غرب به مناطق شرق، ومیزان مواد مغذی درسطح ایستگاه افزایشی رانشان میدهد. غلطت فسفر معدنی درفصل تابستان ایستگاه غرب درعمق 10 مترافزایشی رانشان میدهد.. روند غلظت فسفرکل در طی تحقیقات حاضرحداکثردر فصل بهار درایستگاه شرقی 45/44 و حداقل را فصل پاییزدرایستگاه مرکزی 11/14رانشان می دهد. همچنین غلظت فسفر معدنی علاوه بر روند کاهشی از منطقه غرب به مناطق مرکزی میباشد. نتایج نشان دادکه پارامترهای کیفیت آب بدست آمده کمترازحد مجاز استاندارد جهانی می باشد .


تعداد بازديد:702
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co