cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه پیش دفاعیه دانشنامه دکترای پژوهش محور
يک شنبه 12 شهریور 1396
برگزاری جلسه پیش دفاعیه دانشنامه دکترای پژوهش محورآقای دکتر شهلاپور در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر....

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، چندی قبل ،پیش دفاعیه آقای دکتر شهلاپور تحت عنوان "بررسی پراکنش و تنوع مراحل لاروی و جوانی ماهیان در زیستگاه های آبی جنوب شرق دریای خزر و سنجش میکرونوکلئوس و سایر آبنرمالی های هسته ای در ماهیان جوان"در سالن جلسات این پژوهشکده برگزار گردید.

خلاصه: در این تحقیق تنوع و پراکنش مراحل لاروی و جوانی ماهیان در آب های نزدیک ساحل جنوب شرق خزر که شامل ایستگاه های ساحلی فرح آباد ساری و میانکاله و همچنین خلیج گرگان و رود های قره سو و گرگانرود در بخش های نزدیک مصب می شد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری ها به صورت فصلی از تیر ماه سال 93 با استفاده از تور پره چشمه ریز ( 2 میلی متر) و در قره سو با تور دستی آغاز شده و در خرداد ماه سال 94 به پایان رسید . مجموعا بیش از بیست هزار نمونه جمع آوری شد که معرف 18 گونه از 8 خانواده بودند. در این تحقیق برای اولین بار مرحله لاروی ماهی از آب های خزر جنوبی گزارش می گردد ( مرحله لاروی گونه Atherinacaspiaیا شیشه ماهی با کمینه طول 12 میلی متر در خزر و 5/9 میلی متر در خلیج گرگان). بر اساس نتایج حاصله، بچه ماهیان کفال پوزه باریک گونه غالب در آب های نزدیک ساحل منطقه می باشند که پس از آن بچه ماهیان شیشه ماهی و گاوماهی شنی قرار گرفته اند. در این تحقیق همچنین سنجش فراوانی آبنرمالی میکرونوکلئوس و سایر آبنرمالی های هسته ای در سلول های خونی اریتروسیت بچه ماهیان به عنوان یک شاخص زیستی از وضعیت محیطی انجام شد و اطلاعات پایه از میزان وقوع این آبنرمالی ها به دست آمد که نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی دار میان ایستگاه ها بود لذا امکان استفاده از این شاخص برای ارزیابی وضعیت زیستگاهی در آب های نزدیک ساحل که اولین پذیرنده آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی گسترده در سواحل خزر هستند وجود دارد.


تعداد بازديد:558
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co