cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
کیلکا
سه شنبه 8 فروردین 1396
تعطیلی صید کیلکا دراستان مازندران

بر اساس بررسیهای زیست سنجی از صید کیلکا ماهیان در مناطق صیادی واقع در استان مازندران در 20 اسفند ماه سال 1395 ، کیلکای معمولی با 5/99 درصد گونه غالب صید بود. جنس ماده با 84 درصد غالب بودند. بررسی وضعیت رسیدگی جنسی تخمدان کیلکای معمولی نشان داد فراوانی ماهیان در مرحله 2 رسیدگی جنسی 1/60 در صد، ماهیان مرحله 3 ( ماهیان رسیده) 1/27 در صد و ماهیان مرحله 4 رسیدگی جنسی ( ماهیان آماده تخمریزی ) 8/12 در صد مشاهده شد. براساس مطالعات انجام شده در سنوات گذشته از آنجا که فراوانی ماهیان آماده ویا در حال تخمریزی کیلکای معمولی در فصل بهار و بویژه از اردیبهشت ماه افزایش مییابد بمنظور حفاظت بیشتر از ذخایر کیلکای معمولی تعطیلی موقت صید کیلکا از تاریخ 1/1/96 لغایت 7/1/96 در کلیه بنادر ماهیگیری کیلکای استان مازندران با همکاری داوطلبانه اتحادیه شرکت های تعاونی ماهیگیران کیلکا استان مازندران به مورد اجرا گذاشته شد. بدیهی است در صورت رشد زود رس و تکوین تخمدانها تعطیلی صید تمدید خواهد شد.


تعداد بازديد:534
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co