cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه
چهار شنبه 29 دی 1395
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذائی شور در آب شیرین "در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر...

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه" تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذائی شور در آب شیرین " توسط آقای دکترسید محمد وحید فارابی ساعت 10روزدوشنبه 27/10/95 در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

چکیده

در این تحقیق از مکمل نمک کلرید سدیم در غذا برای تحریک سیستم تنظیم یونی_اسمزی بچه­ماهیان سفید (حدود یک گرم) در محیط آب شیرین استفاده گردید. این آزمایش با هدف افزایش میزان بقاء و توانایی رشد بچه ماهیان به هنگام رهسپاری به آب لب­شور صورت گرفت. میانگین وزن اولیه بچه ماهیان 01/0±91/0 گرم (میانگین± خطای استاندارد) بود. نتایج نشان داد که در مرحله یک در تیمار شاهد، تغییری در بافت کلیه مشاهده نشد. همچنین تفاوتی بین بافت کلیه در تیمارهای تغذیه شده با مکمل نمک و بدون آن مشاهده نگردید. امااختلاف معنی داری بین اندازه گلومرول و لوله های کلیوی بین دو محیط آب شیرین و لب­شور (بین مرحله یک و دو) مشهود بود (05/0>P). بهترین نتیجه افزایش وزن وکارایی رشد (ضریب چاقی، نرخ رشد ویژه) و بالاترین میزان بازدهی غذا و نسبت کارایی پروتئین و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار دو با تغذیه از 5 درصد مکمل نمک کلرید سدیم در جیره بدست آمد(05/0>P).

             بچه ماهی­سفید در وان 300 لیتری (قبل از انتقال به تیمار­های آزمایشی)


تعداد بازديد:555
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co