cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه
چهار شنبه 29 دی 1395
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر" در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر...

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه" بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر " توسط آقای مهندس محمود قانعی تهرانی ساعت 9 روز دو شنبه 27/10/95 در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

چکیده :

این تحقیق به منظور تعیین قابلیت دامنه سازگاری بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان در آب با دامنه شوری 20-0 در هزار با هدف فراهم نمودن امکان پرورش این گونه با ارزش در محیط های آبی با شوریهای غیر متعارف به انجام رسیده است . نتایج بررسی های آزمایشگاهی( خونی، و بیولوژیک) بچه ماهیان معرفی شده به شوریهای مختلف بیانگر آن بود، که ماهی قزل آلا در وزن56/31گرم از توانایی قابل قبول جهت حصول بقا و سازگاری در شوریهای ppt 0 ،13 ،20 برخوردارمی باشد .

بافت آبشش و کلیه ماهیان معرفی شده در شوریهای مختلف با ایجاد تغییرات مناسب ، در سلولهای کلراید در آبششها و توبول ها در بافت کلیه خود را باتغییرات شوری سازگار مینمایند . بررسی فاکتورهای خونی ویونی پلاسمای خون بچه ماهیان در شوریهای مورد آزمایش نیز بیانگر سازگاری فیزیولوژیک بچه ماهیان همسو با تغییرات شوری جهت تطابق پذیری بوده است .

شکل3-1. تانک های تیمار بندی بچه ماهیان قزل آلا

نتایج حاصل ازاین تحقیق از یک سوی دیگر، بیانگر قابلیت تمایل به سازگاری اندام حیاتی ماهیان قزل آلا وتوان فیزیولوژیک این اندازه از ماهیان قزل آلا به بقائ در آب لب شور و و از دیگر سوی فراهم آوردنده بستر مناسب برای توجه بیشتر به توسعه صنعت آبزی پروری درمحیط های مختلف پرورشی است مجموع این نتایج امکان صرفه جویی در منابع با ارزش آب شیرین و عدم اتکا به آب شیرین برای پرورش قزل آلا در دوره پرواری می باشد .


تعداد بازديد:604
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co