cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه
سه شنبه 7 دی 1395
جلسه دفاعیه پروژه" کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر " برگزار شد. ....

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر جلسه دفاعیه  پروژه " کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر " توسط اقای دکتر رضاصفری  ساعت 9 روز  سه شنبه 7/10/95 در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

 

 

چکیده :

در سال های اخیر بروز بلوم جلبکی ناشی از نودولاریا به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده که زندگی موجودات آبزی ساکن در حوضه جنوبی دریای خزر را به مخاطره انداخته است. نودولاریا
یک جلبک های سبز-آبی بوده و بواسطه تولید سم نودولارین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این مطالعه، ابتدا سه گونه سودوموناس شامل آئروجینوزا،  پوتیدا و فلورسانس از مصب رودخانه تجن  جداسازی و با استفاده از تست های بیوشیمیایی و مقایسه با سوش های استاندارد شناسایی شدند. نتایج نشان داد که روند کاهشی نودولاریا در تیمارهای حاوی گونه آئروجینوزا و مخلوط باکتریها نسبت به سایر تیمارهابهتر بوده و لوگ 8 باکتری دارای تاثیر مهارکننده بیشتری نسبت به لوگ 7داشته است. نتیجه گیری حاصل ،آن است که گونه های مختلف سودوموناس قادر به کاهش جمعیت جلبک نودولاریا در شرایط آزمایشگاهی بوده و در تیمارهای ترکیبی ، نتایج بدست آمده بهتر بوده است. با انجام مطالعات مذکور در قالب مزوکوزم و ارزیابی متابولیت های باکتری، آنالیز کمی و کیفی پارامترهای شیمیایی دخیل در انجام فرآیند و دستیابی به نتایج مستدل، میتوان از این جنس بعنوان باکتری شاخص در هنگام بروز بلوم جلبکی در اکوسیستم بزرگتر استفاده نمود.

شکل میکروسکوپی نودولاریا


تعداد بازديد:606
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co