cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه
دو شنبه 1 شهریور 1395
جلسه دفاعیه پروژه بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر " توسط آقای دکتر علی گنجیان...

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون دراستخرهای پرورش میگو وانامی با آب لب شور دریای خزر " توسط آقای دکتر علی گنجیان ساعت11دوشنبه 1/6/95 در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

چکیده

افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه بررسی ساختار جمعیت فیتوپلانکتون در استخرهای پرورش میگو وانامی (PL12) با آب لب شور دریای خزر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای پرورش آب لب شور (ppt43/0±52/10) از دریای خزر تامین شد. آزمایشات در 13 استخر مدور بتنی با بستر ماسه ای (به مساحت 78 متر مربع) در 5 تیمار آزمایشی و هر تیمار شامل 3 تکرار انجام شد. دوره پرورش 75 روز بوده است. در این تحقیق 20 جنس فیتوپلانکتون شناسایی شده از پنج شاخه فیتوپلانکتونی شاخه Cyanophyta با 30 درصد از کل جنس های شناسایی شده که بیشتری فراوانی را بخود اختصاص داده و به ترتیب شاخه Chlorophyta با 25 درصد ، شاخه Bacillariophyta با 20 درصد، شاخه Pyrrophyta با 20 درصد وشاخه Euglenophyta با 5 درصد کمترین فراوانی را دارا بودند. همچنین شاخه Euglenophyta یک گونه شناسایی شد. جنس کلرلا از جلبک های سبز شاخه کلروفیتا در همه استخر های نمونه برداری در زمان های مختلف حضور داشته است ولی بعضی از جنس ها فقط یکبار در مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشته اند. جنس Chaetoceros از شاخه Bacillariophyta و جنس Chlamidomunas از شاخه Chlorophyta در بیشتر مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشتند. در بررسی انجام شده، تراکم سلولی در زمان و تیمار های مختلف متفاوت بوده است. میزان تراکم فیتوپلانکتون در شهریور ماه حداکثر رشد را داشته ودر تیرماه کمترین میزان را از نظر تراکم دارا بوده است. اما رشد سلولی میکرو جلبک ها در یک زمان تقریبا برابر بودند. در ماه های تیر، مرداد و شهریور بیشترین تراکم فیتوپلانکتون متعلق به شاخه کلرفیتا به ترتیب به میزان 5 /13 ±8 /43 ، 5 /18 ±7/56 و 2/170 ±3/603 ( تعداد سلول در لیتر × 106) و در تیمار 2و تیمار یک که تحت تاثیر جنس کلرلا بوده است.

استخر مدور بتنی با بستر ماسه ای بعنوان واحد آزمایشی


تعداد بازديد:690
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co