cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
جلسه دفاعیه
سه شنبه 11 خرداد 1395
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه " بررسی کمی وکیفی اندیکاتورهای میکروبی دریاچه پشت سد شهید رجایی – استان مازندران "
روژه" بررسی کمی وکیفی اندیکاتورهای میکروبی دریاچه پشت سد شهید رجایی – استان مازندران" توسط خانم زهرا یعقوب زاده در تاریخ ۹۵/۳/۵ در سالن جلسات پژوهشکده اکولوژی دریای خزر دفاع شد.
 
یکی از سدهای مهم کشور سد مخزنی شهید رجایی، ساری می باشد که در این مطالعه برخی شاخص­های باکتریایی آب آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
برخی پارامترهای باکتریایی شامل باکتری­های کل، کلیفرم کل ، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی وباکتری­های احیا کننده سولفیت در آب پشت سد شهید رجایی بمدت یک سال در پنج ایستگاه ( ورودی شاخه شیرین رود، ورودی شاخه سفید رود ، تلاقی شیرین رود و سفیدرود در مخزن، نزدیک به تاج ( صفر، ۱۵ و ۳۰) و خروجی مخزن سد) و هفت نمونه طی شش دوره نمونه برداری (خرداد، تیر، مرداد، شهریور، آبان و بهمن) در سال ۱۳۹۱ مورد آزمایش قرار گرفتند. جهت آنالیز باکتریایی نمونه های آب از محیط کشت­های TC توتال پلیت کانت آگار(شمارش کل باکتری­ها) ECC کروم آگار (کلیفرم­های کل و کلیفرم های مدفوعی) ،SPS (باکتری­های احیا کننده سولفیت) و KF ( باکتری­های استرپتوکوک مدفوعی) استفاده شده وکشت نمونه­ها به روش کشت سطحی انجام گردید. محیط کشت ECC در دو دمای ۳۷ و۴۴ درجه سانتیگراد Tc، KF و SPS در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۷۲-۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شدند.
نتایج نشان داد که دامنه تغییرات میانگین لگاریتم کل باکتری­ها در ماه های مختلف متغیر بوده و بیشترین بار آلودگی میکروبی در این سد در شهریور ماه می باشد. همچنین در شمارش باکتری­های کل، آلودگی کلیفرمی و باکتری­های احیاء کننده سولفیت بسته به تغییرات فصلی، زمان و مکان نمونه برداری متفاوت بوده است.

تعداد بازديد:690
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co