cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه تحقیقاتی
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1395
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه" برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر" توسط آقای دکترحسن فضلی ساعت 9 شنبه 11/2/95 در سالن جلسات این پژوهشکده برگزار گردید. ...

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده دریای خزر جلسه دفاعیه  پروژه"  برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر" توسط آقای دکترحسن فضلی ساعت 9  شنبه 11/2/95 در سالن جلسات این پژوهشکده  برگزار گردید.

چکیده

هدف ازاین مطالعه تعیین میزان زیتوده کیلکای معمولی و سقف قابل برداشت این ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر می باشد. در این تحقیق، حداکثر محصول قابل برداشت (MSY) و میزان تلاش صیادی در MSY (fMSY) مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با استفاده از شاخصهای fMSY ، تولید بازاء رکروئیت و زیتوده مولدین بازاء رکروئیت با استراتژی مختلف Fmax، F0.1 و F40% سقف قابل برداشت تعیین شد. بر اساس نتایج بدست آمده میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریای خزر در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل 24080 و 22969 تن که کیلکای معمولی در صید کاملا غالب بوده و بترتیب 1/98 درصد و 9/98 درصد از کل صید را بخود اختصاص داد. پارامترهای رشد ­(k , t0 , L) برای ماهی کیلکای معمولی شامل year048/1- = t0         year-1, 297/0 = K   mm,8/141= L محاسبه شد. جمعیت کیلکای معمولی در سالهای 92-1391 از 6 گروه سنی شامل 1 تا 6 سال تشکیل شد. در سالهای 1391و 1392 ماهیان با گروه سنی3 و 4  سال بیشترین فراوانی را داشته اند. در ترکیب سنی صید تجاری ماهی کیلکای معمولی در سال 1391 ماهیان 1 ساله فقط 6/133 تن (کمترین) و ماهیان 4 ساله 6/9121 تن (بیشترین) میزان صید را بخود اختصاص دادند. در سال 1392 نیز ماهیان 1 ساله 9/151 تن، کمترین ولی ماهیان 3 ساله 2/8700 تن بیشترین میزان صید را داشتند. ضریب مرگ و میر طبیعی (M) ، 506/0 در سال، ضریب مرگ و میر صیادی ترمینال (FT) و ضریب مرگ و میر کل ((Z بترتیب معادل 894/0 و 40/1 در سال برآورد شد. میزان ذخایر این ماهی در سالهای بهره برداری 1391 و 1392 بترتیب حدود 90700 و 83300 تن برآورد شد. در سالهای مذکور مرگ و میر صیادی  این ماهی بترتیب622/0 و 894/0 در سال و نرخ بهره برداری بترتیب 551/0 و 636/0 بود. نقاط مرجع بیولوژیک ماهی کیلکای معمولی در دو نقطهF0.1 و F40%بترتیب 92/0 و 80/0 در سال برآورد شد. بر اساس مدل شیفر مقدار حداکثر محصول قابل برداشت و تلاش صیادی در این نقطه بترتیب 22670 تن و 8690 شناور در شب محاسبه شد.بر اساس نتایج این تحقیق میزان صید بیولوژیک قابل قبول (ABC=Acceptable Biological Catch) ماهی کیلکای معمولی 17500 تن برآورد شد.

 

 
تعداد بازديد:662
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co