cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 16 آذر 1401   ورود  
اخبار
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه تحقیقاتی
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1395
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده دریای خزر جلسه دفاعیه پروژه" برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر" توسط آقای دکترحسن فضلی ساعت 9 شنبه 11/2/95 در سالن جلسات این پژوهشکده برگزار گردید. ...

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده دریای خزر جلسه دفاعیه  پروژه"  برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر" توسط آقای دکترحسن فضلی ساعت 9  شنبه 11/2/95 در سالن جلسات این پژوهشکده  برگزار گردید.

چکیده

هدف ازاین مطالعه تعیین میزان زیتوده کیلکای معمولی و سقف قابل برداشت این ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر می باشد. در این تحقیق، حداکثر محصول قابل برداشت (MSY) و میزان تلاش صیادی در MSY (fMSY) مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با استفاده از شاخصهای fMSY ، تولید بازاء رکروئیت و زیتوده مولدین بازاء رکروئیت با استراتژی مختلف Fmax، F0.1 و F40% سقف قابل برداشت تعیین شد. بر اساس نتایج بدست آمده میزان صید کیلکا در کل سواحل ایرانی دریای خزر در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل 24080 و 22969 تن که کیلکای معمولی در صید کاملا غالب بوده و بترتیب 1/98 درصد و 9/98 درصد از کل صید را بخود اختصاص داد. پارامترهای رشد ­(k , t0 , L) برای ماهی کیلکای معمولی شامل year048/1- = t0         year-1, 297/0 = K   mm,8/141= L محاسبه شد. جمعیت کیلکای معمولی در سالهای 92-1391 از 6 گروه سنی شامل 1 تا 6 سال تشکیل شد. در سالهای 1391و 1392 ماهیان با گروه سنی3 و 4  سال بیشترین فراوانی را داشته اند. در ترکیب سنی صید تجاری ماهی کیلکای معمولی در سال 1391 ماهیان 1 ساله فقط 6/133 تن (کمترین) و ماهیان 4 ساله 6/9121 تن (بیشترین) میزان صید را بخود اختصاص دادند. در سال 1392 نیز ماهیان 1 ساله 9/151 تن، کمترین ولی ماهیان 3 ساله 2/8700 تن بیشترین میزان صید را داشتند. ضریب مرگ و میر طبیعی (M) ، 506/0 در سال، ضریب مرگ و میر صیادی ترمینال (FT) و ضریب مرگ و میر کل ((Z بترتیب معادل 894/0 و 40/1 در سال برآورد شد. میزان ذخایر این ماهی در سالهای بهره برداری 1391 و 1392 بترتیب حدود 90700 و 83300 تن برآورد شد. در سالهای مذکور مرگ و میر صیادی  این ماهی بترتیب622/0 و 894/0 در سال و نرخ بهره برداری بترتیب 551/0 و 636/0 بود. نقاط مرجع بیولوژیک ماهی کیلکای معمولی در دو نقطهF0.1 و F40%بترتیب 92/0 و 80/0 در سال برآورد شد. بر اساس مدل شیفر مقدار حداکثر محصول قابل برداشت و تلاش صیادی در این نقطه بترتیب 22670 تن و 8690 شناور در شب محاسبه شد.بر اساس نتایج این تحقیق میزان صید بیولوژیک قابل قبول (ABC=Acceptable Biological Catch) ماهی کیلکای معمولی 17500 تن برآورد شد.

 

 
تعداد بازديد:532
Copyright (c) 2022 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co