cserc.ifro.ir > منوی اصلی
  منوی اصلی     چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403   ورود  
اخبار
تعطیلی صید کیلکا در استان مازندران
يک شنبه 15 فروردین 1395
بر اساس بررسیهای زیست سنجی از نمونه های کیلکا ماهیان از مناطق صیادی در استان مازندران در 19 اسفند ماه...
بر اساس بررسیهای زیست سنجی از نمونه های کیلکا ماهیان از مناطق صیادی در استان مازندران در 19 اسفند ماه سال 1394 ، کیلکای معمولی با 2/99 در صدگونه غالب صید بود. ماده ها با 5/84 درصد جنس غالب این گونه در صید بودند. در بررسی وضعیت رسیدگی جنسی تخمدان کیلکای معمولی، فراوانی ماهیان با مرحله 2 رسیدگی جنسی 1/62 در صد، ماهیان مرحله 3 ( ماهیان رسیده) 6/26 در صد و ماهیان مرحله 4 رسیدگی جنسی ( ماهیان آماده تخمریزی )3/11 در صد مشاهده شد. لذا با توجه به نتایج مطالعات گذشته که فراوانی ماهیان آماده و در حال تخمریزی کیلکای معمولی در فصل بهار و بویژه بعد از اردیبهشت ماه افزایش مییابدو از طرفی وضعیت رسیدگی جنسی کیلکای معمولی در نمونه های صید در پایان سال جاری، بمنظور حفاظت بیشتر از ذخایر کیلکای معمولی تعطیلی صید کیلکا پیشنهاد و از تاریخ 7/1/95 در کلیه بنادر ماهیگیری کیلکای استان مازندران با همکاری داوطلبانه اتحادیه و شرکت های تعاونی ماهیگیران کیلکا استان مازندران به مورد اجرا گذاشته شد.
تعداد بازديد:679
Copyright (c) 2024 cserc.ifro.ir
Powered by taJan System Co